Úradný preklad do/z nemčiny

v krátkych dodacích lehotách a prijateľných cenách

Úvod

Preklady overené úradným prekladateľom

V rámci služieb ponúkam aj preklady dokumentov, ktoré vyžadujú overenie úradným prekladateľom.

Tento typ prekladu poznáme pod viacerými názvami – úradný preklad, súdne overený preklad, súdny preklad, súdnoznalecký preklad alebo preklad s pečiatkou prekladateľa vymenovaného MS SR.

Úradné preklady sú požadované na oficiálne účely, ako styk so štátnou správou a môže ich vyhotoviť iba úradný prekladateľ, ktorý je na tento úkon spôsobilý. Spôsobilosť získa zložením jazykových a odborných skúšok a zápisom do zoznamu prekladateľov MS SR.

Úradný preklad musí byť spojený s originálom alebo jeho notársky overenou kópiou a zviazaný trikolórou. Dôležitou súčasťou úradného prekladu je aj okrúhla pečiatka úradného prekladateľa, ktorý preklad vyhotovil.

Ponúkané služby

Najčastejšie typy úradných prekladov

Matričné a rodinné záležitosti

rodný list, sobášny list, úmrtný list, ...

Úradné doklady a úkony

splnomocnenie, osvedčenie o pravosti podpisu, čestné vyhlásenie, notárske osvedčenie, apostila, ...

Štúdium

potvrdenie o návšteve školy, vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, potvrdenie o štúdiu, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom, dodatok k diplomu, diplom o špecializácii, osvedčenie o špecializačnom štúdiu, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania, ...

Kariéra

výpis z registra trestov, referencie, potvrdenie o odbornej praxi, potvrdenie o trvalom bydlisku, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, potvrdenie o zdravotnom poistení, pracovná zmluva, zmluva o dielo, dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytovaní služieb, ...

Podnikanie

živnostenský list, výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva, stanovy, osvedčenie o existencii a záväzkoch spoločnosti, rôzne typy zmlúv, všeobecné obchodné podmienky, ...

Majetkové záležitosti

výpis z katastra nehnuteľností, zmluva o kúpe/predaji nehnuteľnosti, zmluva o nájme, testament a iné dokumenty súvisiace s dedičským konaním, ...

Medicínske texty

lekárske správy, operačný protokol, prepúšťacia správa, potvrdenie o pracovnej neschopnosti, potvrdenie o ukončení pracovnej neschopnosti, ...

Dovoz vozidiel zo zahraničia

technický preukaz, osvedčenie o evidencii - časť I a II, kúpna zmluva, faktúra, osvedčenie o zhode a typovom schválení ES/EHK, ...

Súdne a policajné listiny

návrh na rozvod, dohoda o určení výživného, rozsudok, uznesenie, oznámenie, vyžiadanie stanoviska, výzva a poučenie, vyjadrenie odporcu, odpor, dožiadanie o právnu pomoc, odpoveď dožiadaného orgánu, výsluch svedka, trestný rozkaz, zatýkací rozkaz, ...